Klus Cadeau

Actievoorwaarden Giftcard Parade

Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Vaderdag WIN-actie’ actie (verder te noemen: de ‘Actie’) van Klus Cadeau B.V., onderdeel van de Wonderbox Business Group (verder te noemen: de ‘’Organisator’’).
 2. Deze Actie heeft als doel door middel van een Winactie klanten kans te laten maken op de prijs.  
 3. Deelname aan de actie is kosteloos.
 4. Deelname vindt plaats wanneer je op de website van een van deelnemende cadeaukaarten of bij een van de aangesloten retailers een DE Cadeaukaart, Huis & Tuin Cadeau, Klus Cadeau, Reis Cadeau of Bloemen Cadeau aanschaft in de periode van 25 mei tot en met 20 juni 2021.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. Medewerkers van de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 6. Meedoen aan de Actie kan tot en 27 juni 2021.
 7. De Organisator is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 8. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 9. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt de Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens, om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de Voorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer te sturen. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 10. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 11. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.
Prijs
 1. De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze en zullen op uiterlijk 5 juli 2021 bekend worden gemaakt.
 2. Winnaar wordt persoonlijk, per e-mail, benaderd.
 3. Winnaars dienen binnen twee (2) weken na bekendmaking van het feit dat hij/zij gewonnen hebben, reactie te hebben gegeven aan de Organisator. Zo niet, zal de Organisator een andere winnaar aanwijzen.
 4. Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.
 5. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of enige vergoeding.
 6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag.
Aansprakelijkheid
 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze winactie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De door de Organisator ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door hen uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik, of inzet van de uitgekeerde prijs.
Aansprakelijkheid
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie komen toe aan de Organisator.
 2. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Organisator.
 3. Op deze winactie is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.
Haarlem, 25-05-2021

Vaderdag WIN-actie